Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka do nauki w Klasach Profilowanych Akademii Małego Księcia w Chełmie poprzez złożenie w sekretariacie Karty zgłoszenia. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły na podstawie zasady powszechnej dostępności z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Do klas integracyjnych  przyjmowani są uczniowie  niepełnosprawni  na  podstawie orzeczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej, a pozostali uczniowie za zgodą rodziców (opiekunów).

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły.